SOCIOLOGI OCH SOCIALPSYKOLOGI A

Termin 2

Den här kursen ger grundläggande kunskaper i sociologi och socialpsykologi, samt nödvändiga teorier, begrepp och metoder för att mer ingående kunna studera samhället, den sociala verkligheten och individen som samhällsvarelse.

Delkurs 1:

INTRODUKTIONSKURS (15 hp)


Som titeln lyder är denna delkurs en introduktion till sociologi och socialpsykologi, och ger en översiktlig bild av centrala sociologiska ämnesområden, fenomen, begrepp och teorier. I den här delkursen har man en huvudsaklig kursbok som grundläggande beskriver ämnet, men utöver den läser man också ett par böcker om mer specifika ämnen. Delkursen har också ett metodmoment.


Delkursen examineras i två delar:

 • Introduktionskursen, del 1

Seminarier (2,5 hp)

Hemskrivning (5 hp)

 • Introduktionskursen, del 2

Tentamen (7,5 hp)

Delkurs 2:

IDENTITET OCH KULTUR (15 hp)


I den här delkursen fördjupar man sig på relationen mellan individ och samhälle genom studier av hur identitet och kultur manifesterar sig och utvecklas. Här har man inte en kursbok, utan man läser istället flera kortare böcker som behandlar olika teorier och spännande socialpsykologiska studier.Delkursen examineras i två delar:

 • Identitet och kultur, del 1

Seminarier och hemskrivningar (7,5 hp)

 • Identitet och kultur, del 2

Tentamen (7,5 hp)

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för sociologi och socialpsykologi A på Uppsala Universitets hemsida!

SOCIALPSYKOLOGI B

Termin 4

Går du beteendevetarprogrammet är socialpsykologi B en av kurserna du kan välja som fördjupningskurs till termin 4. Som en fortsättning på A-kursen, är syftet med denna kurs att fördjupa sin förståelse av socialpsykologiska perspektiv och teorier.

Delkurs 1:

SOCIALPSYKOLOGISK TEORI II (15 hp)


I den här delkursen fördjupar man sig inom socialpsykologisk teori. Syftet med kursen är att analysera fenomen och problem som befinner sig i skärnings-punkten mellan individ och samhälle. Man har en övergripande kursbok, men läser också flera andra spännande böcker utöver den.


Delkursen examineras i två delar:

 • Modul 1 (7,5 hp)

Seminarier och inlämningar

Hemtentamen

 • Modul 2 (7,5 hp)

Seminarier och gruppredovisningar 

Hemtentamen

Delkurs 2:

METOD OCH ANALYS (15 hp)


Denna delkurs är en fortsättning på metoden man läste på A-nivå. Kursen är uppdelad i kvantitativ och kvalitativ metod, med utgångspunkt i socialpsykologi. I delkursen ingår mycket praktiskt arbete, såsom grupparbeten, lära sig SPSS ordentligt och utforma samt genomföra olika typer av studier.


Delkursen examineras i två delar:

 • Kvantitativ metod (7,5 hp)

Seminarier och grupparbete

Hemtentamen

 • Kvalitativ metod (7,5 hp)

Grupp- och individuella arbeten

Hemtentamen

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för socialpsykologi B på Uppsala Universitets hemsida!

SOCIALPSYKOLOGI C

Termin 6

Om du går beteendevetarprogrammet blir detta den sista kursen du läser för programmet! Här ligger fokus på vidare fördjupning inom socialpsykologi och C-uppsatsskrivande.

Delkurs 1:

SOCIALPSYKOLOGISK TEORI III (7,5 hp)


Den här delkursen är en ytterligare fördjupning i socialpsykolgosik teori och fokurserar på aktuell forskning inom sociologisk socialpsykologi samt vetenskapsteoretisk kritisk diskussion.Delkursen examineras genom:

 • Seminarier
 • PM

Delkurs 2:

METOD OCH ANALYS (7,5 hp)


Även denna delkurs är en ytterligare fördjupning från B-nivå. Delkursen syfte är att man ska få en fördjupad förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över vanliga kvantitativa och kvalitativa metoder. Detta är en bra förberedning för C-uppsatsen.


Delkursen examineras genom:

 • Seminarier
 • Tentamen

Delkurs 3:

VETENSKAPLIGT ARBETE (C-UPPSATS) (15 hp)


Fokus i denna delkurs ligger, som det låter, på det egna arbetet med sin C-uppsats inom socialpsykologi. Arbetet kan utföras och skrivas själv, eller med en uppsatspartner. Alla studenter blir även tilldelade en handledare för uppsatsskrivandet, som man har kontakt med under kursens gång.

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för socialpsykologi C på Uppsala Universitets hemsida!