PEDAGOGIK A

Termin 3

Delkurs 1:

MÄNNISKAN I SAMHÄLLET: INTRODUKTION TILL PEDAGOGIK SOM VETENSKAP (7,5 hp)


I pedagogiken inledande kurs får du lära dig hur människan formas och utvecklas genom lärande i kulturella och sociala sammanhang. Du får också lära dig att förstå lärande utifrån olika teoretiska perspektiv samt lära dig om grundläggande begrepp och perspektiv inom pedagogik. Vad är egentligen pedagogik och vad innebär det att vara pedagogisk?

Delkurs 3:

SOCIALISATION, FOSTRAN OCH IDENTITETSFORMERING: SOCIALA PÅVERKANSPROCESSER I PRAKTIKEN (7,5 hp)


Denna delkurs behandlar socialisation och fostran och hur dessa formas av och inom olika instutioner, t ex skola, familj, kamrater. Kursen ger kunskap om skolans demokratiuppdrag och ger fördjupning i makt- och normaliseringsprocesser i samhället och hur dessa påverkar hur individer och grupper fostras och socialiseras. Här behandlas uppkomst av normer och värderingar och hur de påverkas vår identitetsbildning samt syn på andra.

Delkurs 2:

FRÅN PLATON TILL PIAGET: PEDAGOGIKENS HISTORIA FRÅN ANTIKEN TILL NUTID (7,5 hp)


Den andra delkursen utgörs av kunskap om pedagogikens historia. Du kommer att lära dig pedagogikens och det pedagogiska tänkandets historia i syfte att studera nutida pedagogiska program i ljuset av pedagogikens idéhistoria. Här diskuteras bland annat hur Aristoteles har influerat det västerländska pedagogiska tänkandet, hur synen på pojkars och flickors utbildning har förändrats, varför barn från olika sociala klasser fick olika utbildning under 1900-talet, huruvida lärande är något socialt och kulturellt betingat eller om vi har ett biologisk drivkraft att lära oss, och mycket mer!

Delkurs 4:

LITERATURSTUDIE I PEDAGOGIK (7,5 hp)


I terminens sista delkurs skriver du tillsammans med en grupp en litteraturstudie där ni gemensamt väljer ett ämne som intresserar er. Syftet med kursen är att lära sig hur en litteraturstudie genomförs, hur man formulerar en vetenskaplig frågeställning samt hur man besvarar den, presentation av vetenskap i muntlig och skriftlig form. Här ges chansen att fördjupa sig i ett ämne inom pedagogik, samt möjlighet att söka, värdera och tolka vetenskaplig litteratur.

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för psykologi A på Uppsala Universitets hemsida!

PEDAGOGIK B

Termin 4

Delkurs 1:

STABILITET OCH FÖRÄNDRING: STYRNING OCH ORGANISERING AV UTBILDNING (7,5 hp)


Delkursen behandlar läroplansteori, olika instrument för styrning av utbildning samt utbildningsinstitutioners utveckling och framväxt. Du lär dig centrala begrepp och perspektiv inom läroplansteori samt förståelse för styrning av utbildning och utbildningsinstitutioners funktion av att producera och reproducera samhället och dess normer. Här diskuteras blands annat vad som kan räknas som kunskap, hur utbildning styrs och organiseras samt hur traditioner upprätthålls och omformas genom utbildning.

Delkurs 3:

ATT TALA OCH SAMTALA: KOMMUNIKATION OCH PROFESSIONELLA SAMTAL (7,5 hp)


Delkurs 3 behandlar samtalsmetodik. Här får du kunskap i hur vi kommunicerar i olika sammanhang, hur vi intar olika sociala roller i samtal med andra, vad som utgör ett professionellt samtal och mycket mer! Fokus i denna delkurs ligger på hur hur sociala processer och maktrelationer påverkar samtal. Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska moment där du ges verktyg att analysera samtal utifrån och olika teoretiska perspektiv samt får chansen att träna kommunikativa färdigheter.

Delkurs 2:

DET LIVSLÅNGA LÄRANDET: TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE (7,5 hp)


Kursen innehåller teorier och vetenskapliga grunder till lärande och inlärning. Här övas analysering av olika teorier samt tolkning av praktiska exempel utifrån de olika teorierna. Du får lära dig att analysera, diskutera och jämföra olika praktiker utifrån olika teorier om lärande.

Kursen behandlar vad som menas med livslångs lärande, hur lärande är en grundläggande mänslig aktivitet och huruvida människor alltid lär sig av sina erfarenheter.

Delkurs 4:

B-UPPSATS (7,5 hp)


I denna delkurs genomför du en undersökning av ett pedagogiskt problem som du sedan redovisar skriftligt i form av en B-uppsats. Undersökningen genomförs i mindre grupper som ett projektarbete.

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för pedagogik B på Uppsala Universitets hemsida!

PEDAGOGIK C

Termin 6

Delkurs 1:

FÖRDJUPNINGSKURS INOM PEDAGOGIK (7,5 hp)


Här ges en fördjupad kunskap och förståelse för pedagogiskt vetenskapligt arbete, specifikt litteraturöversiktens betydelse. I denna delkurs utvecklas även förmågan att genomföra ett valt fördjupningsarbete med fokus på litteraturöversikt.

Delkurs 2:

VETENSKAPLIGT ARBETE (7,5 hp)


Den andra delkursen utgörs av kunskap i hur en forskningsstudie påverkas av val av teoretiska perspektiv och metoder för datainsamlig och analys. Här utvecklas din förmåga att tillämpa olika metoder för forskning inom pedagogik.

Delkurs 3:

VETENSKAPLIGT ARBETE (C-UPPSATS) (15 HP)


I den tredje delkursen arbetar du med utförande och författande av ett vetenskapligt arbete (C-uppsats) inom det ämnesområde du själv har valt. Arbetet kan vanligtvis göras både i par och enskilt. Under handledning får du hjälp att planera, genomföra och rapportera ditt vetenskapliga arbete. Under kursen kommer du att få delta i uppsatsseminarier samt redovisning av din C-uppsats på ett avslutande seminarium med opponent. 

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för pedagogik C på Uppsala Universitets hemsida!