PSYKOLOGI A

Termin 1

Läser du via beteendevetenskapliga kandidatprogrammet är detta den första kursen du kommer att stöta på. Psykologi A är en introduktionskurs till psykologiämnet, som ger en översikt av psykologins centrala ämnesområden samt en grundläggande introduktion till metod och statistik.

Delkurs 1:

PSYKOLOGINS HISTORIA (1,5 hp)


Under momentet diskuteras på vilka sätt den tidiga forskningen format hur man bedriver psykologisk forskning idag. Extra vikt läggs vid intelligensbegreppets utveckling och tillämpning.


Momentet inkluderar även ett antal professorsföreläsningar vars syfte är att ge en inblick i den forskning och utvecklingsarbete som idag bedrivs på Institutionen för psykologi.


Delkursen examineras genom en tenta:

  • Psykologins historia (1,5 hp)

Delkurs 3:

KOGNITIONS- & PERCEPTIONSPSYKOLOGI (7,5 hp)


Momentet ger en introduktion till kognitions- och perceptionspsykologi. Kognitionspsykologi är ett psykologiskt perspektiv som fokuserar på människans tänkande; hur vi tar emot, bearbetar och lagrar information och kunskap.


Delkursen innefattar även en del om perceptionspsykologi, vilket syftar till hur vi uppfattar och tolkar signaler från våra sinnen.


Delkursen examineras genom en tenta:

  • Kognitions- och perceptionspyskologi (4,5 hp)

Delkurs 5:

PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (3 hp)


I denna delkurs får du en introduktion till olika psykologiska synsätt på personlighet. Exempel på områden som behandlas är traitpsykologin, kognitivt, socialkognitivt, psykodynamiskt och biologiskt perspektiv på personlighet.


Delkursen examineras genom en tenta:

  • Personlighetspsykologi (4,5 hp)

Delkurs 7: 

PSYKOLOGI & HÄLSA (3 hp)

 

I detta moment för du lära dig mer om olika psykologiska metoder rörande hälsa, bl.a. metoder för att motverka och behandla ohälsa. Även inlärningspsykologiska principer diskuteras i dess koppling till tillämpad psykologi och hälsa.


Delkursen examineras genom en tenta:

  • Psykologi och hälsa (3 hp)


Delkurs 2:

BIOLOGISK- OCH EMOTIONSPSYKOLOGI (4,5 hp)


Kursen belyser hur vår hjärna och vårt nervsystem fungerar och relaterar till emotioner. Kursen innehåller bl.a. grundläggande teorier om emotioner, hjärnan och det mänskliga nervsystemet, däribland anatomiska strukturer, nervceller och signalsubstanser.


Detta moment försöker förmedla en förståelse för relationen mellan vår hjärna och grundläggande psykologiska funktioner men med ett övergripande fokus på människans känsloliv. 


Delkursen examineras genom en tenta:

  • Biologisk- och emotionspsykologi (4,5 hp)

Delkurs 4:

UTVECKLINGSPSYKOLOGI (4,5 hp)


I utvecklingspsykologi är barns utveckling centralt. Denna delkurs handlar både om att ge en grundläggande bild av barns biologiska, kognitiva, emotionella och moraliska utveckling, men också andra aspekter av utvecklings-psykologin (exempelvis utvecklandet av den egna identiteten).


Delkursen examineras genom en tenta:

  • Utvecklingspsykologi (4,5 hp)

Delkurs 6:

SOCIALPSYKOLOGI (3 hp)


I denna delkurs får du en introduktion till socialpsykologin, där mänsklig interaktion är centralt. Du får lära dig mer om hur människor påverkar och påverkas av varandra samt kunskap om centrala teorier och begrepp inom området.


Delkursen examineras genom en tenta:

  • Socialpsykologi (3 hp)

Delkurs 8:

Forksningsmetod (4,5 hp)


Under delkursens gång får du lära dig om hur psykologisk forskning bedrivs, samt lära dig centrala begrepp, metoder och teorier som används. Du får kunskaper om hur studier kan utformas på bästa sätt samt även planera och utforma en egen mindre undersökning. Utifrån detta lär du dig att kritiskt granska psykologiska studier.


Delkursen examineras genom följande examinerande moment:

  • Skriftlig tenta (1,5 hp)
  • Projektarbete (1,5 hp) 
  • Skriftlig tenta (1,5 hp)


Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för psykologi A på Uppsala Universitets hemsida!

PSYKOLOGI B

Termin 4

 Syftet med kursen är att ge kunskaper i för psykologin relevant forskningsmetodik samt en översikt över några av psykologins centrala ämnesområden såsom biologisk psykologi, perception och socialpsykologi. Kursen utgör en breddning av de kunskaper som inhämtats på Psykologi A eller motsvarande utbildning.

Delkurs 1:

FORSKNINGSMETOD (7,5 hp)


Psykologi B inleds med en kurs i forskningsmetod. Du kommer här att få breda baskunskaper inom metod, statistik och vetenskapsteori, vilka är kursens tre moment. Det är stort fokus på experimentell design och statistisk analys, men du kommer även att lära dig kvantiativa och kvalitativa forsknings - och analysmetoder. Du kommer att möta både teorietiska och praktiska moment under kursens gång. 


Examination sker i form av seminarier och två tentor, en i metod och vetenskapsfilosofi samt en i statistik.

Delkurs 3:

PERCEPTIONSPSYKOLOGI (7,5 hp)


Perceptionspsykologin erbjuder kunskaper om centrala teorier, metoder och forksningsrelsutat inom perceptionspsykologin. Kursen består av två delmoment, en laboration (1,5 hp) och en ämnesteoretisk del (6 hp). Laborationen är en mindre experimentell undersökning där du tillsammans med din laborationsgrupp undersöker en vald frågeställning relaterad till perceptionspsykologins forskningsfält. Arbetet består i att planera, samla in data, bearbeta resultat samt redovsining av underöskningen. 


Examination sker i form av en laborationsrapport och en tenta.

Delkurs 2:

BIOLOGISK PSYKOLOGI (7,5 hp)


Kursen biologisk psykologi syftar till att ge grundläggande kunskaper inom biologi relaterat till kognitiva, motoriska,

känslomässiga, språkliga och motivationella beteenden och processer. Du kommer bland annat att få lära dig om grundläggande strukturer i hjärnan, fakta och teorirer om hur vårt nervsystem fungerar samt dess struktur och utveckling. Kursen genererar också kunskap om hjärnans förhållande till varseblivning, motorik, minne, lärande, känslor, språk, sömn, medvetande, olikheter mellan människor mm liksom hjärnans utveckling i ett evolutionärt såväl som ontogenetiskt perspektiv, samt ger kunskap om psykologiska fenomen. 


Examination sker i form av seminarier och en tenta. 

Delkurs 4:

SOCIALPSYKOLOGI (7,5 hp)


Socialpsykologin har två deloment, dels en ämnesteoretisk del som behandlar socialpsykologisk teori och forskning (6 hp) och dels samtalsmetodik (1,5 hp) som består av färdighetsträning i samtalsmetod.

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för psykologi B på Uppsala Universitets hemsida!

PSYKOLOGI C

Termin 6

Om du går beteendevetarprogrammet blir detta den sista kursen du läser för programmet! Här ligger fokus på vidare fördjupning inom psykologi och C-uppsatsskrivande.

Delkurs 1:

METOD OCH STATISTISK ANALYS (7,5 hp)


Terminen startat med en kurs i metod och statistisk analys. I delkursen får du även ta del av bibliotekskunskap och rapportskrivning där du lär dig utformaning samt författande av vetenskapliga rapporter.. Du kommer att få kunskap i teori och tillämning av olika forskningsmetoder som används inom psykologin samt användning av statistisk analys för deskription och inferens vid experiemntella designer. 


Examination sker i form av en tenta.

Delkurs 2:

VALBAR DELKURS (7,5 hp)


Den andra kursen består av en valbar delkurs där du antingen kan välja en befintlig kurs, exempelvis utvecklingspsykologi b eller arbetspsykologi, eller välja ett område inom vilket du vill fördjupa dig som du tillsammans med lämplig lärare lägger upp en studieplan för. Denna plan sak innehålla syfte, innehåll, mål, undervisning, examination, övriga föreskrifter och kurslitteratur.


Examination varierar beroende på valbar kurs.

Delkurs 3:

VETENSKAPLIGT ARBETE (C-UPPSATS) (15 hp)


I den tredje delkursen arbetar du med utförande och författande av ett vetenskapligt arbete (C-uppsats) inom det ämnesområde du själv har valt. Arbetet kan vanligtvis göras både i par och enskilt. Under handledning får du hjälp att planera, genomföra och rapportera ditt vetenskapliga arbete. Under kursen kommer du att få delta i uppsatsseminarier samt redovisning av din C-uppsats på ett avslutande seminarium med opponent.

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för psykologi C på Uppsala Universitets hemsida!